www.comat.lu         www.contern.lu          www.ost.lu

GP Ostfenster/GP Comat - 2. November 2000 - Gonderange

Ziel: Feldweg am Ort Huergaarden in Gonderange


Karte: ACC Contern

Strecke: am sogenannten Huergaarden in Gonderange

www.acccontern.lu